Polozhenie_praktika_kaz_2016

 

 

 

 

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

 

1.1 Тәжірибе білім алушыларды кәсібімен кеңінен таныстырып, алдағы мамандығы бойынша жұмысына қажетті тәжірибелік білік пен дағды қалыптастыра отырып бакалаврлар дайындаудың ажырамас бөлігі бөліп табылады.

дайындалатын тәжірибенің жұмыс бағдарламасында нақты көрсетіледі (1-қосымша).

сабақтары түрлерін көрсетеді.

1.4 Институтта оықтылатын МББ қарастырылған негізгі тәжірибе түрлері:

оқу,

— педагогикалық,

өндірістік,

дипломалды.

Тәжірибенің нақты түрлері мен оның ұзақтығы, акадмеиялық жүйелі өтілуі мамандықтың МББ көрсетіледі жане модульдік оқу жоспарында бекітіледі.

 

ӘЖІРИБЕ МАЗМҰНЫ

 

тереңдету және бекіту.

Тәжірибенің нақты мазмұны тәжірибе бағдарламасында нақтыланады.

 

ТӘЖІРИБЕНІ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН БАСҚАРУ

 

Тәжірибені ұйымдастыру бағытталады:

мамандықғына сәйкес тағайындалатын академиялық дәрежесіне, дайындау деңгейі мен мазмұны талаптарын орындауға;

тәжірибе бағдарламасына сәйкес студенттердің үзіліссіз және жүйелі кәсіби қызмет негіздерін меңгеруін қамтамасыз етуге;

құжат түрлерін дайындайды.

етеді.

басталмас бұрын ұйымдастыру конференциясы өткізіледі (3-қосымша), тәжірибе күнделіктері таратылады (4-қосымша).

әжірибеден өту барсыныда студент міндетенеді:

тәжірибе жоспарын мен бағдарламасында қарастырылған міндеттерді толығымен орындауға;

мекемеде қолданыстағы ішкі жұмыс тәртібі ережелерін орындауға;

ұмысына және оның нәтижелеріне жауап беруге;

орындалған жұмыстың барлық түрлері жазылған тәжірибе күнделігін жүргізуге (5,6,7-қосымша) ;

тәжірибе жоспарындағы барлық тапсырмалардың орындалуы туралы жазбаша аналитикалық есеп дайындауға;

 

ТӘЖІРИБЕ ҚОРЫТЫНДЫСЫН ЖИНАҚТАУ

 

4.1 Тәжірибе соңында қорытынды конференция ұйымдастырылып тәжірибе нәтижелері қорғалады (8-қосымша). Тәжірибенің қорғалған бағасы (теңестірілген сынақ) диплом қосымшасына енгізіледі.

әжірибе қорғауды кафедрада тағайындалған комиссия қабылдайды. Комиссия құрамына кафедра меңгерушісі мен кафедраның жетекші педагогтары кіреді. Комиссия құрамына мекеме атынан ұйым басшылары кіре алады. Комиссия отырысына түлектерді жұмысқа орналастыру және кәсіптік тәжірибе меңгерушісі қатысуға құқылы..

4.3 Тәжірибе соңында студент институттан тағайынлдалған жетекіге бекітілген үлгіге сәйкес толтырылған тәжірибе күнделігін тапсырады (практика туралы жазбаша есеп).

әжірибе күнделіктерінде (есепте) және практика туралы пікірлерде практика барысында орындалған жұмыстар және олардың нәтижесі мен практика бойынша ұсыныстары жазылады.

4.5 Тәжірибедегі студенттің жұмысының қорытындысын бағалауда тәжірибе өткен мекеменің берген пікірі басты назарға алынады және тәжірибе құжаттарын уақытылы, дұрыс рәсімделуі ескеріледі.

Тәжірибе қорытындысы кафедра отырысында, қажет болған жағдайда тәжірибе өткен мекеме жиналыстарында талқыланады.

4.7 Бекітілген тәртіп ережелеріне сәйкес тәжірибені қорғамаған студент диплом жұмысын қорғауға жіберілмейді.

4.8 Тәжірибе күнделіктері Офис Регистратор бөліміне тапсырылады (9-қосымша).

 

ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ҚАНАҒАТТАНУЫ МОНИТОРИНГІЛЕУ ЖҮЙЕСІ

 

5.2 Бітірушілердің дайындығы деңгейіне жұмыс берушілердің қанағаттануы туралы мәлімет алу үшін:

студент-машықтанушылардан алынған сауалнама нәтжелері;

тәжірибе базасы басшыларының сауалнама нәтжелері сарапталады.

 

 

1-қосымша

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АРҚАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

 

____________________________________________________ факультеті

 

____________________________________________________ кафедрасы

 

 

 

КӘСІПТІК ТӘЖІРИБЕ БАҒДАРЛАМАСЫ

 

Бекітілді

Кафедра меңгерішісі

______________ (АТӘ)

(қолы)

Кафедра отырысының

№___хаттамасы

«____» ______ 20___ ж.

 

 

 

Мамандығы: ______________________________________________

(шифры, атауы)

 

Тәжірибе атауы: ______________________________________________

 

 

 

 

Күндізгі

Кредит саны

 

Курсы

 

Семестрі

 

Сағат саны

 

Апта саны

 

Мерзімі

 

 

 

 

 

Дайындаған: _________________________________ (оқытушының АТӘ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арқалық, 2016

ірибесінің мазмұны:

(кәсіптік тәжірибенің түріне қарай: оқу, педагогикалық, өндірістік, диплом алды)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

(кәсіптік тәжірибенің түріне қарай: оқу, педагогикалық, өндірістік, диплом алды)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сеп беру құжаттары тізбесі:

(кәсіптік тәжірибенің түріне қарай: оқу, педагогикалық, өндірістік, диплом алды)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

2-қосымша

 

»

__________________ Б.Д.Искакова

.

 

Кәсіптік тәжірибе сағаттарын бөлу мен өткізу кестесі

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)

3-қосымша

 

 

және ғылым министрлігі

педагогикалық институты

 

____________________________________________________ факультеті

 

____________________________________________________ кафедрасы

 

 

Мамандығы, тобы: ______________________________________________

(шифры, атауы)

Тәжірибе атауы, уақыты: ______________________________________________

 

 

Ұйымдастыру конференциясының хаттамасы

 

Арқалық қ.                              Уақыты

 

Қатысқандар саны:

 

Күн тәртібі

1.

2.

 

Тыңдалды:

 

 

Студенттің аты жөні

Тәжірибеден өту орны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сөйледі:

 

 

 

 

Шешімі:

 

 

 

 

 

 

Хаттама жүргізуші: _________________________________ (оқытушының АТӘ)

 

 

 

4-қосымша

 

 

 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты

 

____________________________________________________ факультеті

 

____________________________________________________ кафедрасы

 

 

Мамандығы, тобы: ______________________________________________

(шифры, атауы)

 

 

 

_______________________________ КҮНДЕЛІКТЕРІН ТАРАТУ ПАРАҒЫ

 

Іс-тәжірибеден өту мерзімі _____________________________

 

 

Студенттің аты-жөні

Алған уақыты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жауапты: АТӘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-қосымша

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты

 

 

 

 

 

 

 

 

СЫ

 

 

 

 

 

ОҚУ (ПЕДАГОГИКАЛЫҚ) ТӘЖІРИБЕ

 

К Ү Н Д Е Л І Г І

 

_

______________

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

қ қаласы

ЖОЛДАМА

 

ің

студенті

, жөні___________________________________________

 

 

20___ ж. «____» ____________ мен «___» __________ 20___ж.

.

 

шыққан уақыты «___» __________ 20___ж.

 

 

Факультет деканы _____________________________________

 

Тәжірибе меңгерушісі___________________________________________

 

 

 

II. ТӘЖІРИБЕДЕН ӨТКЕНІ ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА

 

Студент _____________________________________________

 

Тәжірибе өтетін орнына

келу уақыты _________________________________________

 

Тәжірибе өту үшін

тағайындалған орны___________________________________

   Жұмыс орны, қызметі

 

Тәжірибені бастаған уақыты_____________________________

Қолы , мөр

 

Басқа орынға ауыстырылды ____________________________

 

 

 

АркМПИ қайтадан жолданды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТӘЖІРИБЕДЕ ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ТӘЖІРИБЕ БАРЫСЫНДА ЖИНАҒАН ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. СТУДЕНТТЕРДІҢ ТӘЖІРИБЕ НӘТИЖЕСІ БОЙЫНША ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЖӘНЕ ОНЫ ЖАҚСАРТУҒА АРНАЛҒАН ҰСЫНЫСТАРЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТӘЖІРИБЕ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША КАФЕДРА АТТЕСТАЦИЯЛЫҚ КОМИССИЯСЫНЫҢ БАҒАСЫ

және тәжірибе қорытындысының ортақ бағасы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-қосымша

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

педагогикалық институты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА:_____________________________________________

 

 

 

 

 

 

К Ү Н Д Е Л І К

   

   ___________________________________________ТӘЖІРИБЕДЕН

   СТУДЕНТ________________________________________________

   КУРСЫ__________________________________________________

   ФАКУЛЬТЕТІ_____________________________________________

____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

қ қаласы

ЖОЛДАМА

 

ің

студенті

, жөні__________________________________________________________

 

 

20_____ ж. «_______» _________________ мен «_____» __________ 20___ж.

 

.

 

шыққан уақыты «___» _______________________ 20___ж.

 

 

Факультет деканы ______________________________________________

 

Тәжірибе меңгерушісі___________________________________________

 

 

 

 

III. ТӘЖІРИБЕДЕН ӨТКЕНІ ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА

 

Студент ___________________________________________________________

 

уақыты _______________________________________________________

 

н

_________________________________________________

ұмыс орны, қызметі

 

Тәжірибені бастаған уақыты__________________________________________

 

____________________________________________

мөр

 

 

 

 

__________________________________________

 

 

қайтадан жолданды

 

 

індеттері

 

.

 

 

 

 

ірибесінің мазмұны

 

қарастырылады.

) тақырыбымен анықталады.

.

.

.

сынақпен бағалайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ірибе

ТАПСЫРМАСЫ

 

____________________________________________________________

 

ұмыс тақырыбы:_____________________________________________ _____

_______________________________________________________________

 

 

 

ТӘЖІРИБЕДЕ ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д Е М Е

кемшіліктері)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. СТУДЕНТТІҢ ТӘЖІРИБЕ НӘТИЖЕСІ БОЙЫНША ЕСЕБІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. СТУДЕНТТІҢ ТӘЖІРИБЕ ӨТКЕНІ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ МЕН АТТЕСТАЦИЯСЫНА КОМИССИЯНЫҢ БАҒАСЫ

бағаланады)

 

 

 

 

7-қосымша

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты

 

 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА:____________________________

 

 

 

ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕ

 

К Ү Н Д Е Л І Г І

 

 

СТУДЕНТ____________________________________

_________________________________

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

қ қ.

ЖОЛДАМА

 

ің

студенті

, жөні__________________________________________________________

 

 

20_____ ж. «_______» _________________ мен «_____» __________ 20___ж.

 

.

 

шыққан уақыты «___» _______________________ 20___ж.

 

 

Факультет деканы ______________________________________________

 

Тәжірибе меңгерушісі___________________________________________

 

 

 

 

IV. ТӘЖІРИБЕДЕН ӨТКЕНІ ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА

 

Студент ___________________________________________________________

 

уақыты _______________________________________________________

 

н

_________________________________________________

ұмыс орны, қызметі

 

Тәжірибені бастаған уақыты__________________________________________

 

____________________________________________

мөр

 

 

 

 

__________________________________________

 

 

қайтадан жолданды

 

 

ТӘЖІРИБЕ БАРЫСЫНДА ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАР ТІЗБЕСІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ТӘЖІРИБЕ БАРЫСЫНДА ЖИНАҚТАҒАН ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ТӘЖІРИБЕ НӘТИЖЕСІ БОЙЫНША ЕСЕБІ МЕН ЖАҚСАРТУҒА АРНАЛҒАН ҰСЫНЫСТАРЫ

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ ПӘНІ БОЙЫНША АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСЫНА МІНЕЗДЕМЕ

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

мөр

 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ПӘН БОЙЫНША СЫНЫПТАН ЖӘНЕ МЕКТЕПТЕН ТЫС АТҚАРҒАН ЖҰМЫСТАРЫНА МІНЕЗДЕМЕ

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мұғалім қолы,

мөр

СТУДЕНТТІҢ ТӘРБИЕ ІСІ БОЙЫНША АТҚАРҒАН ЖҰМЫСЫНА МІНЕЗДЕМЕ

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мұғалім қолы,

мөр

I, II, III КУРСТАҒЫ ҮЗДІКСІЗ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ТӘЖІРИБЕ ӨТКЕНІ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ МЕН АТТЕСТАЦИЯСЫНА КОМИССИЯНЫҢ БАҒАСЫ

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогикалық тәжірибенің мақсаты ен міндеттері

 

Тұтас педагогикалық үрдісті құзырлылық әдіспен іске асыруға мүмкіндік беретін болашақ мұғалімнің кәсіби іскерлігін, тұлғалық кәсіби сапасын қалыптастыру.

оқу үрдісін және пән бойынша тәрбиелік шараларды ұйымдастыруда интерактивті оқыту әдістемелерін қолдануды игеру.

Оқушылардың өзіндік шығармашылығын, нақты ойлау әрекеттерін, қажетті білік пен іскерлік белсенділігін дамыту мақсатында жаңаша сабақты ұйымдастыру әдістемелерін, техникалық жабдықтарды, оқу әдістемеліктерді, компьюторлық технологияларды қолданудағы іскерлігін арттыру.

Сынып жетекшісінің жұмысын жоспарлауды, оның міндетін орындауды, жас ерекшелік психологиясының біліміне сүйене отырып сынып ұжымымен, жеке оқушыменг, ата-анамен жұмыс атқаруды үйрену.

Озық педагогтардың жұмыс әдістемелерін зерттеп, игеру.

Педагогикалық үгіт-насихат жүргізу негіздерін үйрену.

 

Педагогикалық тәжірибенің мазмұны

 

:

Пассивті тәжірибе.

— сыныптарға бөліну, мектеппен, мұғалімдермен, сынып жетекшісімен танысу;

мектептің негізгі жұмыс бағдарламасымен танысу, мектеп директорымен, оның оқу және тәрбие жөніндегі орынбасарларымен, мектеп психологімен кездесу;

;

;

тәжірибе өту мерзіміне жеке жұмыс бағдарламасын, кестесін құру;

— пән және тәрбие әдіскерлерінің әдістемелік кеңес беру уақытын нақты тағайындау;

күнтізбелік жоспар бойынша алғашқы екі пән сабақтарын өткізу жоспарларын құрып, оны пән мұғалімі мен пән әдіскеріне бекіттіру (сабақ беруден екі күн бұрын), көрнек іқұралдар, дидактикалық материалдар әзірлеу;

ата-аналарға арналған дәріс тақырыбын таңдап, дайындау, сынып сағаттарына, пән бойынша сыныптан тыс тәрбиелік іс-шараларға керекті материалдар жинақтау және т.б.

:

;

;

дифференциалды бағаланған сынақтық сабақтарға, тәрбиелік іс-шараларға дайындалу және өткізу, әдістемелік талдау;

;

:

;

;

.

.

.

 

Тәжірибеден өтетін студенттің міндеттері

 

студент:

ігіп сыныпаралық, мектепаралық шараларға қатысады;

;

;

;

;

.

 

тәжірибенің күнделігі, рәсімдеу талаптары

 

құжат болып табылады.

орындалғаны туралы қорытындылар жазылуы тиіс.

Күнделіктегі жазбалар үйретуші қызмет атқарады. Күнделік тек қана қазіргі деректермен шектеліп қоймай, олардың талдауы жасалып, педагогикалық шешімдер және оқу тәрбие үрдісін, кәсіби дайындығын жетілдіруге байланысты ұсыныстар жазылады.

Педагогикалық күнделікте мына құрылымдар ескеріліп рәсімделеді:

Сыртқы бет;

Педагогикалық тәжірибенің бағдарламасы;

Тәжірибе өтетін мекем, сынып, жеке оқушы мен ата-аналар және т.б. туралы мағлұматтар;

Сабақ, қоңырау, үйірмелер және т.б. кестелері

Өткізілген оқу тәрбие жұмыстарының мазмұны және талдауын көрсететін күнделікті жазбалар.

 

Сабаққа қойылатын талаптар

 

.

Сабақтың дидактикалық және психологиялық бөліктерінің үйлесімділігі.

Кешенді әдіс (оқушы мен оқытушы әрекет қабілеттілігі, мақсаттарының сәйкестігі).

жұмысын ұйымдастыру.

 

Сабаққа дайындық және өткізу

 

Материалдың ерекшелігі бойынша сабақ мазмұнын ойластыру, негізгісін бөліп алу.

Қандай көрнекі құралдарды, иллюстративті материалдарды пайдаланатындығын анықтау.

Сабақтың барлық кезеңінде оқушылардың танымдық іс-әрекетін дамытуды алдын ала ойластыру.

Үйге тапсырма бергенде оның көлеміне және мазмұнына көңіл бөліп, оны орындау әдістері туралы кеңестер беру.

Сабаққа дайындалу және оны өткізу – шығармашылық іс. Шығармашылықсыз шеберлік жоқ.

 

Сабақты талдаудың әдістемелік ұсыныстары

 

Талдау дегеніміз – тұтас дүниенің құрамдас бөліктерге ойша және шын мәнінде бөлінуі және бөліктердің бүтінге айналуы (синтез). Талдаудың (өзіндік талдаудың) мақсаты – мұғалімнің еңбегі жайлы жаңа білімді алу болып табылады (мұғалімнің өзі туралы).

лары өте көп (120 түрі) бар: толық, қысқа, кешенді, аспектілі, құрылымдық, психологиялық, дидактикалық, әдістемелік және т.б.

Сабақ педагогикалық үрдістің қисынды аяқталған бөлігі болып табылады.

Сабақты талдаудың бірнеше түрі ұсынылады:

 

Сабақты құрылымдық талдаудың нұсқасы

 

Сабақтың мақсатын және міндетін бағалау

Сабақтың типі

Сабақтың құрылымы, оның кезеңдері (минут бойынша)

 

оқушының психологиялық жағдайы

Мұғалімнің сабақ барысында оқушылардың тірек бөлімдерінде негізделуі

Жалпылама сұрау

Жек жұмысты ұйымдастыру

Ұжымдық жұмыс түрлерін ұйымдастыру

Дифференциалды топтық сұрақ қою және басқалары

аңа тақырыпты түсіндіру кезеңінде (егер ол бар болса) қолданылған

баяндау әдісі

проблемалы оқыту әдісі

кітаппен өз бетінше жұмыс

жаттығу әдістері және т.б. қолдану (егер ол бар болса)

:

үлгі бойынша оқушылардың әрекетін ұйымдастыру (репродуктивті)

оқушылардың өз бетінше шығармашылық әрекетін ұйымдастыру (продуктивті)

Сабақ бойынша оқушылардың білімін тексерудің қорытынды кезеңі (егер бар болса)

ауызша жұмыс

көмекшілердің көмегімен топтық жұмыс (ассисент)

бірін бірі тексеруге арналған дифференциалды топтық жұмыс

орындалған жұмыстар бойынша өзін-өзі тексеру, өзін-өзі бағалау

Сабақтың қорытындысы

сабақтың теориялық қорытындысын құрастыру

оқушыларға қойылған бағаны талдап түсініктеме беру

үй тапсырмасы, оған түсініктеме беру

4.Сабақтың талдауы бойынша қорытындылар

1) сабақтың кезеңдерін ұтымды пайланау

2) әрбір кезеңдерге уақытты ұтымды пайдалану

3) сабақтың типінің және құрылымының нәтижелілігі

4) сабақ құрылымын жақсартуға және уақытты тиімді пайдалануға байланысты ұсыныстар

 

САБАҚТЫ ҚЫСҚАША ТАЛДАУДЫҢ НҰСҚАСЫ

 

Сыныбы, оқушы саны, пән бойынша сыныптың дайындық деңгейі. Мұғалімнің аты-жөні, педагогикалық өтілі.

Сабақтың тақырыбы

Сабақ барысында шын мәнісінде қол жеткізген сабақтың мақсаты

Мұғалімнің іс-жүзінде шешімін тапқан дидактикалық және тәрбиелік міндеттері

Сабақтың өткізілу әдісіне қысқаша сипаттама

Сабақтың типі

Сабақтың белгілі кезеңдері

Сабақ мазмұнының ғылыми, бірізділік, түсініктілік, қисындылық принциптеріне сәйкестілігі

Оқушылардың танымдық әрекеттерін ұйымдастыру әдістері мен түрлерінің ерекшеліктері, оларды тиімді ұйымдастыруы

Мұғалімнің тұлғалық ерекшелігі, оның оқушылармен қарым-қатынасы. Сабақ барысында қарым-қатынас жасау стилі

Оқыту барысында техникалық құралдарды тиімді пайдалана білуі, оның сабақ мазмұнымен байланысы

Оқушылардың білімді, іскерлікті және дағдыны меңгергендіктеріне бақылау жүргізу. Сабақтағы кері байланыс

Сабақтың қорытындысын шығару. Білімді, іскерлікті, дағдыны бағалау

Үй тапсырмасының көлемі және күрделілігі

Сабақтың нәтижесін бағалау. Қорытындылар жәәне ұсыныстар

Сабақты психологиялық-педагогикалық толық талдауының нұсқасы

Сабақтың оқу-тәрбиелік міндеттерін жоспарлау

Білімділік міндеттері

Тәрбиелік міндеттері

Оқушылардың танымдық қызығушылықтарын, интелектісін, ерік жігерін дамыту

Сабақтың мазмұнын психологиялық-педагогикалық тұрғыдан бағалау

оқу материалының психологиялық сапасы қандай (баяндау, көрнекілік, нақтылық, абстарктілік сатыларының деңгейі және қорытындылау дәрежесі)?

2) оқушының берілген материалды жақсы қабылдау үшін қандай танымдық әрекеттері артық болуы керек (бейнелеу немесе сөздік, қисындылық, абстрактілі ойлау, елестету)?

3) берілген оқу материалы оқушылардың танымдық әрекетіне, жас ерекшелігіне, олардың өмірлік тәжірибесіне және білім деңгейіне сәйкес келе ме?

дың мазмұнындағы ең маңыздысын аша білді ма?

5) мұғалім оқушыларға қиын материалды түсінікті және қызықты етіп жеткізе алды ма (баяндаудың қарапайымдылығы және анықтығы, салыстырулардың, талдаулардың мысалдардың нақты болуы, көрнекі құралдардың пайдаланылуы, өмірмен байланыстырылуы және т.б.)?

6) берілген оқу материалының тәрбиелік мәні қандай (моральдық, эстетикалық және т.б.)?

 

Сабақта оқушылардың танымдық әрекетін бьасқарудың әдістері мен құралдары:

Назарды ұйымдастыру

а) сабақтың барлық кезеңінде назар аударуды ұйымдастыру жолдары (оқушыларды зеректілікке шақыру, іс-әрекеттің маңыздылығына назар аудару, нақты міндеттер қою, еріксіз көңіл аудартуда көрнекілік принцпін пайдалану және т.б.)

б) сабақта назар аудартудың түрлері және оны қолданудағы нәтижелілігі

в) оқушылардың бір іс-әрекеттен екіншіге назар ауыстыра алуын ұйымдастыру

г) мұғалімнің талабы бойынша қиын іс-әрекет түрлеріне оқушылардың назар аударуы, оны оқушылардың дұрыс орындауы

Сабақ қабылдауды ұйымдастыру және оған сипаттама

а) оқушылардың қабылдайтын объектісі (мұғалімнің сөзі, оқулық мәтіні, әртүрлі көрнекі құралдар)

б) көрнекі құралдарды сабақта пайдалану, олардың сабақта алатын орны

в) қабылданған материалдың есте қалу деңгейі

3) Есте сақтауды арттыру және оны дамыту шаралары

а) мұғалімнің оқушылардың есте сақтау қабілетіне көңіл бөлуі, сабақтың әр кезеңінде бұл әрекеттің мақсаты

б) сабақта оқушылардың есте сақтауын арттыру түрлері (көрнекілі-бейнелеу, сөзді-логикалық, эмоционалды, логикалық)

в) сабақ материалы есте сақталуы үшін мұғалімнің қолданған әдістері (есте сақтау мақсатының қойылуы, материалды логикалық тұрғыдан өңдеу, әр түрлі ассосациаларды қалыптастыру, іс-әрекетке ену, қайталау, эмоциалық жүктеме және т.б.)

4) Ұғымдардың меңгеруін ұйымдастыру әдістері

(теориялық мәнін ашу, практикалық мәнін ашу, өмірмен байланыстыру және т.б.)

Ұғымдарға анықтама берудегі қателіктер

5) оқушылардың өз бетінше шығармашылық ойлауын көтеру тәсілдері:

а) сабақты құрудағы проблемалы бағыты, проблемалы жағдайлар және олардан шығу жолдары, проблеманың деңгейі, оған оқушылардың жауап іздеудегі белсенділігі және қызығушылық деңгейі

б) сабақтағы ұжымдық танымдық әрекетін ұйымдастыру, ұжымшылдық, өзара көмек, ынтымақтастық

в) қойылған проблемаларды шешудегі оқушылардың өзіндік шығармашылығы, нақты ойлау әрекеттері (бір мысалды талдау)

г) сыныптың проблемалы оқытуға дайындық деңгейі (жалпы даму деңгейі, қажетті білік пен іскерліктің болуы, сұрақтарға жауап беру кезінде белсенділік көрсеткен оқушылар саны)

д) сабақта оқушылардың шығармашылық ойлауын дамытуға пайдаланылатын әдістер, ұғымды ойлаудың дайын әдістері, алгоритмдік типтегі алдын-ала жазу, оларды ендіру жолдары

 

Сынып ұжымына мінездеме жазу үлгісінің жобасы

Оқу іс әрекетіне мінездеме;

тоқсандық орта балы

ы (өте жақсыға және жақсыға оқитындар)

сынып оқушыларының жалпы оқу іскерліктері

танымдық іскерліктері

сыныпта үлгерімдері төмен, үлгермеушілердің болуы

дарынды балалардың болуы

оқушылардың статустық мәртебесі

Балалар ұжымына мінездеме

ұжымдық қатынастың қалыптасу деңгейі

ұжымдағы тұлғааралық қатынастар (микротоптар, бөлектену негіздері)

ресми және бейресми көшбасшылар

оқшау балалар («робинзондар»)

тәртібі қиын балалар

Оқушылардың қоғамдық белсенділігіне мінездеме (қоғамдық тапсырмалары барлар, оны орындаудағы белсенділігі)

Сынып оқушыларының жанұя жағдайы – «СЫныптың жанұсының портреті». Бұл мәліметтермен бірге сынып мінездемесінде келесілер көрсетілуі керек:

Оқушылардың адамгершілік тәрбиесінің деңгейі, мінез құлық мәдениеті

Саяси мәдениет деңгейі

Еңбекке қатынасы, мамандық таңдауға дайындығы

Эстетикалық тәрбиелілігі

Денсаулық жағдайы, салауатты өмір сүру дағдысы

Сонымен бірге осы сыныпта жұмыс істейтін мұғалімдермен оқушылардың ынтымақтастығына мінездеме берілуі керек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттердің педагогикалық тәжірибе бойынша есебі

 

Есептің құрылымы және мазмұны

 

Студент ______________________________________________________

 

____________________________________

 

___________________________________________________

 

___________

___________________________________________________

 

аралығында

 

Тәжірибе кезінде оқу тәрбие жұмыстарының қандай міндеттерін шешуге ат салыстыңыз?

Педагогикалық тәжірибе жоспарының орындалуы. Жоспардан қандай ауытқулар болды. Не себептен? Жоспардан тыс қандай жұмыстар тақарылды?

Сыныптағы педагогикалық процесс жағдайы қалай зерттелінді?

Өткізілген сабақтар саны. Оның ішінде қаншасы сәтті, қаншасы сәтсіз өтті? Себебі неде?

, әдістері қолданылды?

Сабақта оқушының танымдық әрекетінің жеке, топтық, ұжымдық түрлері ұйымдастырылды ма?

Оқу процессі барысында оқушылар танымдық әрекеттің қандай түрлерін (продуктивті, репродуктивті, жеке ізденгіштік) меңгерді?

Педагогикалық тәжірибе кезінде қандай тәрбиелік міндеттер шешілді? Тәрбие жұмысының қандай түрлері балалар ұжымында іске асты? Сәтсіз ұйымдастырылған тәрбиелік іс-шаралар болды ма? Оның себебі неде?

Ата-аналармен қандай жұмыс түрлері өтті?

Мұғалімнің мектеп ұжымының қандай ғылыми зерттеу жұмыстарына қатыстыңыз? Қандай нәтижелерге қол жеткіздіңіз?

Тәжірибе барысында қандай іскерлік пен дағдыға ие болдыңыз? Мұғалім мамандығын дайындаудың қандай кемшіліктерін байқадыңыз? Жеке басыңыздың кәсіби дайындығыңыздың қандай кемшіліктерін байқадыңыз? Кәсіби дайындығыңызды жетілдіру үшін алдыңызға қандай міндеттер қойдыңыз?

Кәсіптік тәжірибе жайлы жалпы қорытындылар. Сіздің мұғалім ретінде қалыптасуыңыздағы алатын орны. Кәсіптік тәжірибені жетілдіру және ұйымдастыру жайлы сіздің ұсынысыңыз.

 

Тәжірибе қорытындысы бойынша есеп беру құжаттары

 

Кәсіби тәжірибесі және ұсыныстары бар есеп.

Жеке жұмыс жоспары

Педагогикалық күнделіктер; күнделікті жазбалары бар, аттестациялық

Барлық өткізген сабақтардың (15-20) және сынақ сабақтарының (2,3) жоспары

Бір пән сабағының және бір тәрбиелік іс-шараның әдістемелік талдауы

Тәжірибе мерзіміндегі пән сабақтарының күнтізбелік жоспары

Тәжірибе мерзіміндегі пән бойыншаөткізілген сыныптан (мектептен) тыс тәрбиелік жұмыстарының жоспары

Тәжірибе мерзіміндегі сыныптағы тәрбие жұмысының жоспары

Өткізілген сынып сағаттарының (3-4) жоспарлары

Педагогика, психология бойынша берілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелілігі

Тәжірибе бойынша дидактикалық материалдар, көрнекіліктер, жинақ папкасы

Тәжірибе қорытындысы бойынша баға қойылған және мекеменің мөрі басылған пән және тәрбиелік жұмыс бойынша студенттердің мінездемелері

 

Педагогикалық тәжірибенің нәтижелеріне баға беру

 

Студенттердің педагогикалық тәжірибесінің қорытындысы тәжірибе жетекшілерімен (педагогика, психология және жеке әдістемелік кафедралардың оқытушылары) және мектеп мұғалімдерімен бірлесе отырып жеке бағаланады. Қажет болған жағдайда студенттер тәжірибе есебін жеке әдістемелік кафедраның меңгерушісі тағайындаған арнайы комиссия алдында қорғайды.

Студенттердің педагогикалық тәжірибесінің нәтижелеріне негізгі баға өлшемдері мыналар:

студенттің өз мамандығы бойынша теориялық дайындық деңгейі

«мұғалім-оқушылар» жүйесіндегі педагогикалық ерекшеліктерін білуі

ұтас педагогикалық процесстің ізгілендіру жағдайында тұлғалық бағдар негізінде оқушылардың ынтымақтастығын ұйымдастыра білуі

әсіби педагогикалық іскерліктің қалыптасуы

қушының жеке тұлғасын зерттеу және тұтас оқу-тәрбие жұмысын зерттеу әдістемесін меңгеруі

ыныптағы педагогикалық процесс жағдайын меңгеру үшін зерттеу әдістерін қолдана білуі, оны жоспарлау және түзете білу іскерлігі

туденттердің кәсіби педагогикалық бағыттылық деңгейі, жаңа инновациялық әрекет жағдайында міндеттерді шешуге бағытталуы, әлеуметтік белсенділігі, педагогикалық мамандыққа деген қызығушылығы, балаларға деген жақсы қарым-қатынасы, кәсіби тәжірибені өту деңгейі.

Педагогикалық емес мамандықтар бойынша

студенттің өз мамандығы бойынша теориялық дайындығының деңгейі

өндіріс қызметінің функционалдық міндетін, құрылымы мен мінездемесін анықтай алуы

мекеменің нарықтық саладағы мәртебесін, меншіітілік түрін, мекеменің құқықтылық сайлығын және әкімшіліктің атқаратын рөлін анықтай алуы

оның болашағының өркендеуін, тиімділігінің динамикасына сараптама жасай білуі

өндірістің жалпы дамуының стратегиялық жоспарына ұсыныстар құра алуы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-қосымша

 

және ғылым министрлігі

педагогикалық институты

 

____________________________________________________ факультеті

 

____________________________________________________ кафедрасы

 

 

Мамандығы, тобы: ______________________________________________

(шифры, атауы)

Тәжірибе атауы, уақыты: ______________________________________________

 

 

Қорытынды конференциясының хаттамасы

 

Арқалық қ.                              Уақыты

 

Қатысқандар саны:

 

Күн тәртібі

1.

2.

 

Тыңдалды:

 

 

 

 

Сандық

Әріптік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топтың Үлгірімі — %, сапасы-%, орташа балл-

 

 

Сөйледі:

 

 

 

 

Шешімі:

 

 

 

 

 

Хаттама жүргізуші: _________________________________ (оқытушының АТӘ)

 

 

9-қосымша

 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты

 

____________________________________________________ факультеті

 

____________________________________________________ кафедрасы

 

 

Мамандығы, тобы: ______________________________________________

(шифры, атауы)

 

 

Тәжірибе күнделіктерін тапсыру

АКТСІ

 

«_____» ________________ 20____ ж.

 

 

 

Студенттің аты-жөні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: / АТӘ

 

: / АТӘ

 

/ АТӘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-қосымша

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕНІҢ

ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУ САПАСЫМЕН ҚАНАҒАТТАНУЫ

 

Сіз тәжірибе бағдарламасындағы тәжірибеден өтуді ұйымдастырудың әдістемелік нұсқауының сапасымен қанағаттанасыз ба?

өте жақсы

жақсы

қанағаттанарлық

қанағаттанарлықсыз

)

 

Тәжірибені өткенге дейін қандай мақсаттарды алға қойдың?

тәжірибеде бекіту

алда жұмысқа орналасу үшін тәжірибе базасы басшылығымен жеке байланыс орнату

тәжірибелік дайындық деңгейін арттыру

__________________________

 

тәжірибе уақытында институттан бөлінген әдіскер шынайы көмек көрсетті ма?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

көмек көрсетті ма?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Сізде тәжірибе базасындағы кітапхана қоры, шеберхана, зертхана және т.б. қолдану мүкіндіг болды ма?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Сіз өндірістік тәжірибеден өткен мекемедегі еңбек ету жағдайлары қауіпсіз деп санайсыз ба?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Сізде тәжірибе базасында тәжірибе бағдарламасында көрсетілген оқу тапсырмаларын кешенді шешу мүмкіндігі болды ма?

сұрақтың басқа жауабы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Сізді тәжірибе базасының материалды-техникалық қамтамасыз етілуі қанағаттандырды ма?

сұрақтың басқа жауабы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Сіз тәжірибе мақсаттарына жеттіңіз бе және институт қабырғасында алған теориялық білім тәжірибедегі мақсаттарға жетуге жеткілікті деп санайсыз ба?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Тәжірибе қаншалықты тиімді ұйымдастырылған?

тиімді

тиімділігі орташа

 

Сіз тәжірибеден өткен мекемеде еңбек қызметіңізді жалғастырғыңыз келе ме?

иа

жоқ

 

Сіздің тәжірибеден кейін болашақ мамандығыңыз туралы пікіріңіз өзгерді ме?

а

жоқ

 

 

11-қосымша

 

ТӘЖІРИБЕ БАЗАСЫ ӨКІЛДЕРІНІҢ ҚАНАҒАТТАНУ БАҒАСЫНА САУАЛНАМА

 

 

_____________________________________________________________________________

)

 

өлшемдердің маңыздылығын бағалаңыз.

 

1

Машықтанушының кәсібилігі мен құзыреттілігі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Машықтанушының теориялық дайындығының деңгейі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Машықтанушының тәжірибелік дайындығының деңгейі

 

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Машықтанушы білімінің өзектілігі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Машықтанушының ұжымдық жұмысқа дайындығы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Машықтанушының қарым қатынас мәдениеті және еңбек тәртібі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Машықтанушының өзбетімен шешім қабылдай білу қабілеті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – өте жақсы

4 – жақсы

3 – қанағат-лық

қанағат-сыз

Бағалаудың маңыздылық дәрежесі

5 – өте жоғары

4 – жоғары

3 – орташа

2 – төмен

1 – өте төмен

 

 

12-қосымша

 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты

 

____________________________________________________ факультеті

 

____________________________________________________ кафедрасы

 

20___ — 20___ оқу жылы

 

__________________________________________ тәжірибе нәтижелерінің мониторингі

 

Студент саны

%

%

Орташа балл

Студент саны

%

%

Орташа балл

Студент саны

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТӘ

   Уақыты

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *